Jak zostać wykładowcą w PZŁ

Jak zostać wykładowcą w PZŁ

JAK ZOSTAĆ WYKŁADOWCĄ W PZŁ

W Polskim Związku Łowieckim obowiązują 3 stopnie wykładowców:

1. INSTRUKTOR

Kurs dla instruktorów i sędziów strzelectwa myśliwskiego organizowany jest przez Zarząd Główny PZŁ, w porozumieniu z Komisją Strzelecką Naczelnej Rady Łowieckiej. Pozostałe kursy dla instruktorów organizują zarządy okręgowe w porozumieniu z odpowiednią komisją problemową okręgowej rady łowieckiej.

Kandydat na instruktora powinien posiadać 5-letni staż w Polskim Związku Łowieckim.

Tytuł instruktora strzelectwa myśliwskiego nadaje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego, a w pozostałych dziedzinach zarządy okręgowe.

Prawa i obowiązki instruktora:

 • brać aktywny udział w prowadzeniu zajęć poglądowych i ćwiczeniach na kursach dla kandydatów i selekcjonerów,
 • systematycznie poszerzać własną wiedzę poprzez aktywne uczestnictwo w konferencjach, pokazach, wystawach, zawodach itp., a także poprzez czytanie literatury fachowej,
 • pomagać w organizacji imprez promocyjnych, zawodów, konkursów oraz szkoleń,
 • uczestniczyć w charakterze obserwatora w wykładach, konsultacjach i egzaminach, na kursach dla kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego i selekcjonerów,
 • organizować i prowadzić podstawowe oraz okresowe szkolenia w kole łowickim.

Instruktor w zakresie strzelectwa myśliwskiego uprawniony jest ponadto do:

 • prowadzenia treningów, konsultacji i egzaminów dla kandydatów do PZŁ oraz kandydatów na selekcjonerów,
 • w porozumieniu z zarządem koła organizowania i prowadzenia sprawdzianów strzeleckich członków koła,
 • wspólnie z komisjami strzelectwa myśliwskiego okręgowych rad łowieckich, uczestniczenia w prowadzonych zajęciach strzeleckich na kursach dla kandydatów do PZŁ oraz dla kandydatów na selekcjonerów.

2. LEKTOR

Tytuł lektora Polskiego Związku Łowieckiego uzyskuje się po odbyciu i zaliczeniu odpowiedniego szkolenia. Szkolenia kandydatów na lektorów organizowane są przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu.

Kandydat na lektora powinien posiadać co najmniej 7- letni staż w Polskim Związku Łowieckim.

Tytuł lektora nadaje się po wygłoszeniu przez kandydata wykładu zgodnego z tematyką kursu oraz po sprawdzeniu wiedzy z zakresu danej specjalizacji i metodyki nauczania. Tytuł lektora nadaje Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego w porozumieniu z Komisją Szkoleniową NRŁ.

Prawa i obowiązki lektorów:

 • prowadzenie wykładów, konsultacji i egzaminów dla kandydatów do PZŁ oraz kandydatów na selekcjonerów,
 • przekazywanie swojej wiedzy dydaktycznej kandydatom na lektorów poprzez umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w prowadzonych wykładach i konsultacjach,
 • hospotowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów,
 • uczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej,
 • kontroli i nadzoru nad pracą instruktorów w kołach łowieckich.

3. LEKTOR EKSPERT

Tytuł lektora eksperta przyznaje się wybitnym specjalistom z dziedziny łowiectwa jako wyraz uznania ich wiedz, działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Kandydat powinien posiadać dorobek o zasięgu krajowym i wykazać się minimum 10 letnim stażem w Polskim Związku Łowieckim. Wniosek o przyznanie tytułu lektora eksperta składają poszczególne komisje problemowe Naczelnej Rady Łowieckiej. Po zaopiniowaniu wniosków przez Zarządy Okręgowe PZŁ, zostają one przedstawione Komisji Szkoleniowej NRŁ, która po zaopiniowaniu przedstawia je Naczelnej Radzie Łowieckiej.

Tytuł lektora eksperta przyznaje Naczelna Rada Łowiecka.

Prawa i obowiązki lektora eksperta:

 • prowadzenie wykładów, konsultacji i egzaminów dla kandydatów i selekcjonerów
 • hospitowanie kursów i egzaminów dla kandydatów do PZŁ oraz kandydatów na selekcjonerów
 • prowadzenie wykładów, seminariów i egzaminów specjalistycznych między innymi dla instruktorów i lektorów
 • prowadzenie działalności publikacyjnej, opracowywanie i recenzowanie materiałów szkoleniowych i popularnonaukowych.