NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ŁOWIECKIE

W dniu 7 czerwca odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575). 

Główne zmiany dotyczą systemu szacowania szkód, między innymi:

1. W skład komisji szacującej zamiast sołtysów mają wchodzić przedstawiciele wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego,

2. Podanie o szacowanie szkody ma być składane nie do gminy, a do zarządcy lub dzierżawcy obwodu łowieckiego, który w dalszej kolejności informuje strony.

3. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód,

 

 

Ustawa

z dnia.................... 2018 r.

o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw[1])

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651) wprowadza się następujące zmiany:

1)     w art. 46:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Szacowania szkód, o których mowa w ust. 1, a także ustalania wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1)     przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2)     przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3)     właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

3. Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do  zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.”;

2)     w art. 46a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. O terminie dokonania oględzin, o którym mowa w ust. 2, zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po zakończeniu oględzin zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:”;

3)     w art. 46c:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić zarządcę albo dzierżawcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

4. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 3, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.”,

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Po zakończeniu szacowania ostatecznego zarządca albo dzierżawca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.”;

4)    w art. 46g pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650 i 651) w art. 58:

1) w ust. 3:

a) uchyla się pkt 4,

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zwrot zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody, zgodnie z art. 46 i nast. ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651).”;

2) w ust. 3a dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;”;

3) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, mając na względzie zakres czynności podejmowanych w ramach udziału w szacowaniu szkód łowieckich oraz sposób ich realizacji przez przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711):

1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) biorą udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody, zgodnie z art. 46 i nast. ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651).”;

2) w art. 5 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe;

  6b) zarządcami i dzierżawcami obwodów łowieckich;”;

3) w art. 11:

a) w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650 i 651), przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 58 ust. 3 pkt 6 tej ustawy.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

  „3b. Środki finansowe, o których mowa w  ust. 1 pkt 4, są przekazywane jednostkom doradztwa rolniczego na podstawie umów zawartych z  Dyrektorem Generalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w których ustalone zostaną zasady zwrotu zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody, zgodnie z art. 46 i nast. ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651), i są przeznaczane na zwiększenie funduszu wynagrodzeń jednostki.”

Art. 4. Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

W związku z praktycznymi problemami w zakresie wdrażania mechanizmu szacowania szkód łowieckich wprowadzonego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 651), proponuje się modyfikację obecnego modelu poprzez przekazanie zadań przypisanych gminom lub ich jednostkom pomocniczym, dotyczących szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania z tego tytułu, wojewódzkim ośrodkomdoradztwarolniczego. Oznacza to propozycję włączenia w skład zespołu szacującego szkody łowieckie, obok przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Jednocześnie mając na uwadze potrzebę zapewnienia ośrodkom odpowiednich środków finansowych na realizację powierzanego im nowego zadania, proponuje się wprowadzenie obowiązku przeznaczania na ten cel środków funduszu leśnego pochodzących z należności, kar i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz należności wynikających z odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, związanych z wyłączeniem z produkcji lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz lasów znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych. Jednocześnie projektowane zmiany umożliwią sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego biorących udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody. Realizacja nowych zadań zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z funduszu leśnego na podstawie zawartych z Dyrektorem Generalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe umów, w których ustalone zostaną zasady ryczałtowego zwrotu kosztów realizacji ww. zadania. Proponuje się, aby wysokość ryczałtu ustalana była w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Jednocześnie, aby zapewnić na ten cel odpowiednią ilość środków w funduszu leśnym, proponuje się przesunięcie dotychczasowych zadań funduszu leśnego, polegającego na finansowaniu określonych działań parków narodowych, określonego w art. 58 ust. 3 pkt 4, z zadań obligatoryjnych do fakultatywnych.

 

Dodatkowo, z uwagi na wojewódzki zakres właściwości ośrodków, w celu usprawnienia procedury szacowania szkód łowieckich proponuje się, aby wniosek o szacowanie szkody łowieckiej właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składał do zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, a ten byłby zobowiązany do poinformowania pozostałych członków zespołu szacującego o terminie dokonania oględzin lub – w przypadku, gdy oględzin się nie dokonuje - terminie szacowania ostatecznego.

 

Proponuje się również w celu usprawnienia procedury szacowania szkód łowieckich, wyraźne wskazanie w przepisach jednego z członków zespołu szacującego – przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego, jako tego, na którym spoczywają obowiązki organizacyjne związane z szacowaniem szkód.

Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społeczne i prawne.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

 

Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych

 

Ustawa o Lasach art. 58 ust. 6 :

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, mając na względzie zakres czynności podejmowanych w ramach udziału w szacowaniu szkód łowieckich oraz sposób ich realizacji przez przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

 

Założenia do Rozporządzenia Ministra właściwego  do spraw środowiska  w sprawie wysokości ryczałtu kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich oraz ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody

 

Rozporządzenie określi wysokość świadczenia, które będzie przysługiwało przedstawicielowi wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego  w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z art. 46 i następne ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651). Planuje się, że będzie ono miało formę ryczałtu. W toku określenia wysokości świadczenia minister właściwy do spraw środowiska uwzględni zakres czynności podejmowanych w ramach udziału w szacowaniu szkód oraz sposób ich realizacji przez przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.[1])    Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawę dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego.