MYŚLIWI ZWALCZAJĄ ASF

MYŚLIWI ZWALCZAJĄ ASF

W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Rolnictwa,  który ukazał się w dniu 15 maja br. na stronie PAP. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego informuje, że temat zwalczania wirusa ASF w populacji dzika traktowany jest priorytetowo, nie tylko ze względów przyrodniczych, ale przede wszystkim dostrzegając niebezpieczeństwo bardzo poważnych konsekwencji ekonomicznych mogących odcisnąć piętno na rynku hodowli trzody chlewnej w Polsce. Polski Związek Łowiecki na wszystkich szczeblach organizacyjnych prowadzi działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa na dalsze regiony Polski.

Polski Związek Łowiecki prowadzi intensywną redukcję liczebności populacji dzika zgodnie z rekomendacjami Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. W sezonie łowieckim 2017/2018 myśliwi na terenie obwodów dzierżawionych pozyskali 339 637 dzików. W tym celu wyszli na polowanie 4 311 242 razy. Myśliwi prowadzą zintensyfikowany odstrzał dzików nakładem własnych środków finansowych, w wolnym czasie, często kosztem osób najbliższych i obowiązków służbowych. Liczba pozyskanych dzików w sezonie 2017/2018 była rekordowa w porównaniu do sezonów poprzednich (o 20% wyższy odstrzał gatunku niż w sezonie 2016/2017). Należy zaznaczyć, iż zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego poza licznymi naradami z łowczymi oraz prezesami kół łowieckich, przeprowadziły w ubiegłym sezonie łowieckim ponad 900 kontroli w podległych im kołach łowieckich. Blisko połowa z nich dotyczyła zagadnienia przestrzegania zasad bioasekuracji podczas wykonywania polowania, a ponad 370 powiązanych było z obostrzeniami w zakresie dokarmiania zwierzyny.

Przedstawione dane jednoznacznie wskazują, iż działania polskich myśliwych zorientowane są na ograniczenie populacji dzika na terenie kraju. Dodatkowo w minionym sezonie łowieckim dokonano odstrzału 22 tys. dzików w ramach odstrzałów sanitarnych nałożonych na dzierżawców obwodów łowieckich przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, o czym informował Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii podczas 14. Posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń.  W okresie od 1 do 30 kwietnia br. myśliwi mając świadomość, iż maksymalne ograniczenie liczebności dzika na terenie obwodu łowieckiego jest jednym z najważniejszych elementów walki z wirusem ASF, pozyskali ponad 20 tys. sztuk tego gatunku, z czego najwięcej w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim.

Koła łowieckie biorą licznie udział w akcjach poszukiwania padłych dzików organizowanych przez Lasy Państwowe oraz powiatowych lekarzy weterynarii. Myśliwi ponadto prowadzą poszukiwania padłych dzików we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną w strefach zagrożonych wystąpieniem wirusa lub tam gdzie został stwierdzony, a na pozostałej części kraju monitorują łowisko podczas wykonywania polowania oraz prac gospodarczych. Wszystkie czynności wykonywane są przez myśliwych nieodpłatnie.

 Ponadto Zarządy Okręgowe PZŁ, zdając sobie sprawę z wagi problemu oraz spoczywającej na myśliwych odpowiedzialności, nieustająco prowadzą kampanię informacyjną, skupiając się w swoich działaniach na podnoszeniu świadomości członków PZŁ w zakresie zwalczania wirusa ASF oraz przypominaniu najistotniejszych kwestii związanych z tym tematem tj. prewencji, bioasekuracji, pobierania oraz zabezpieczania próbek pochodzących od dzików, zasad postępowania z tuszami i patrochami dzików, zakazu ich dokarmiania, a także wdrażania procedur w momencie stwierdzenia choroby na nowym obszarze. Szkolenia i spotkania dotyczące wspomnianej tematyki przeprowadzane są systematycznie przy współudziale przedstawicieli wszystkich szczebli organizacyjnych PZŁ, Inspekcji Weterynaryjnej, Nadleśnictw czy Państwowej Straży Łowieckiej. Aktywność ta dotyczy całego kraju, nie tylko Zarządów Okręgowych funkcjonujących w zasięgu obszarów położonych w strefach wyznaczonych w związku z wystąpieniem przypadków bądź ognisk wirusa.