POWOŁANO CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO

POWOŁANO CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO

W dniu 26 kwietnia br. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk na wniosek Łowczego Krajowego Piotra Jenocha powołał członków Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Na członków organu powołani zostali prof. dr hab. Wanda Olech, Albert Kołodziejski oraz Jerzy Graczyk. Uroczysta nominacja została dokonana w Ministerstwie Środowiska. Nowo powołani członkowie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego to osoby z doświadczeniem oraz zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju polskiego łowiectwa.

Prof. dr hab. Wanda Olech pracuje w SGGW na stanowisku profesora i od 2012 pełni funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach.  W 1982 roku uzyskała stopień magistra zootechnika, w 1987 roku obroniła pracę doktorską, w 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego a w 2015 tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.W pracy badawczej specjalizuje się w zagadnieniach oceny i utrzymania zmienności genetycznej w małych populacjach zwierząt. Opracowała programy hodowli zachowawczej dla różnych populacji i gatunków zwierząt, w tym dla przepiórek, myszy, koni huculskich oraz żubrów. Zajmuje się analizą rodowodową i oceną poziomu i wpływu zinbredowania na kształtowanie się różnych cech. Interesuje się ochroną gatunkową zwierząt i zagadnieniami zachowania bioróżnorodności.Jej dorobek naukowy to ponad 200 publikacji naukowych, konferencyjnych i przeglądowych oraz kilka popularnonaukowych. Wśród prac naukowych wyróżniają się dwie zespołowe dotyczące oceny stanu zagrożenia ssaków opublikowane w Science oraz wiele z zakresu zarządzania populacjami żubra. Jest współautorem kilku skryptów i podręczników z zakresu statystyki i doświadczalnictwa.Do tej pory wypromowała dziewięciu doktorantów oraz była recenzentem w wielu przewodach habilitacyjnych i doktorskich. Była opiekunem ponad 35 prac magisterskich i inżynierskich na kierunku zootechnika, biologia i ochrona środowiska.Prowadziła lub była głównym wykonawcą siedmiu grantów naukowych w tym dwóch promotorskich. Jest koordynatorem projektów realizowanych wspólnie z nadleśnictwami i Białowieskim PN w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dotyczących ochrony żubra i programów zarządzania populacjami gatunków zagrożonych lub konfliktowych.Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu statystyki i doświadczalnictwa zootechnicznego, genetyki populacji oraz zarządzania populacjami zwierząt.Jest koordynatorem programu ochrony żubra w Europie w ramach projektu European Bison Conservation Center. Od kilkunastu lat kieruje grupą specjalistów ds. żubra przy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.Jest członkiem Senatu SGGW, brała udział w pracach uczelnianych i wydziałowych komisji, jest członkiem rad naukowych Białowieskiego Parku Narodowego i Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Bierze udział w pracach rad naukowo-społecznych Leśnych Kompleksów Promocyjnych „Puszcza Knyszyńska”  i „Lasy Bieszczadzkie”. Od 2005 roku jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Zubrów. Od maja 2016r. pełni funkcję przewodniczącej Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

Albert Kołodziejski jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koła Łowieckiego „TROP Płock” w Płocku. Ukończył magisterskie Studia Menadżerskie (Zarządzanie Przedsiębiorstwem) na Uniwersytecie Warszawskim, magisterskie studia na Wydziale Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami na Politechnice Warszawskiej.  Zawodowo związany z PKN ORLEN, gdzie pełni funkcję Prezesa Spółki Orlen Serwis S.A. Albert Kołodziejski uzyskał również Dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych, gdzie również ma duże doświadczenie – przewodniczył wielu radom nadzorczym w tym między innymi w firmie Energetyka Nowy Dwór Sp. z o.o., Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Płocku , czy w Orlen KolTrans Sp. z o.o. Nowo powołany członek Zarządu Głównego jest społecznikiem i człowiekiem wyjątkowo zaangażowanym w życie lokalnej społeczności za co został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Brązowym Krzyżem Zasługi. Pełnił funkcję najmłodszego Sołtysa Powiatu płockiego, a także Radnego Powiatu płockiego i Radnego Parafialnego. Albert Kołodziejski interesuje się strzelectwem - posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa  myśliwskiego. Jego pasją jest kynologia łowiecka, jego psy zdobywały tytuły Championa Polski. Posiada rozległą wiedzę na temat polskiego modelu łowiectwa w odniesieniu do modeli łowiectwa w Europie. Za jeden z głównych  celów  swojej społecznej działalności w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego stawiam sobie -  poprawę wizerunku myśliwego w społeczeństwie.

Jerzy Graczyk jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koła Łowieckiego Jedynka w Warszawie.  Od wielu lat aktywnie działa w organach Zrzeszenia – w tym jako członek Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej Rady Łowieckiej w Ciechanowie.  Jest zapalonym myśliwym, aktywnie realizującym swoją pasję – szczególny nacisk kładzie na racjonalną gospodarkę łowiecką.  Za niezwykle istotny problem zarówno dla myśliwych jak i rolników uważa Afrykański Pomór Świń i temu tematowi chce poświęcić wiele uwagi. Ukończył Technikum Chemiczne w Płocku, a później rozwijał się i wyspecjalizował w  dziedzinie gospodarki rolnej.  Zawodowo zawsze związany był z rolnictwem – najpierw jako inspektor skupu w Cukrowni „Mała Wieś”,  później pracował w MZRiP w Płocku. Obecnie prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne. Jego mocną stroną jest umiejętność efektywnego organizowania pracy. Obecność w organach Polskiego Związku Łowieckiego osoby, o tak dużym doświadczeniu rolniczym pozwoli na lepsze postrzeganie problemów jakie napotykają rolnicy, a także pomoże w efektywnym i skutecznym ich rozwiązywaniu.  Jedną z jego pierwszych propozycji będzie utworzenie komisji ds. rolnictwa, która umożliwi dialog z wieloma interesariuszami i pozwoli na wypracowanie porozumienia satysfakcjonującego zainteresowane strony. Za jeden z głównych celów swojej działalności w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego stawia sobie poprawę relacji pomiędzy myśliwymi a rolnikami. Uważa, że rolnictwo i łowiectwo powinno opierać się na partnerstwie i wzajemnej współpracy, a nie konfliktach.

zdj. Ministerstwo Środowiska