List Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

List Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

20 marca 2018, Bruksela

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz Szanowni Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

Usilnie apelujemy do Pana jako Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do  Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o ponowne rozważenie zaproponowanych zmian w polskim Prawie łowieckim, gdyż są one niezgodne z Konwencją Berneńską oraz art. 2 Protokołu do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) jest bardzo zaniepokojona poprawkami przegłosowanymi i zaakceptowanymi przez polski Senat w polskim Prawie łowieckim, ponieważ dosłownie zabijają one wieloletnią polską tradycję, kulturę i metody łowieckie.  Następujące zmiany, które zostały przegłosowane przez Senat RP będą miały znaczący wpływ na funkcjonowanie myśliwych:

1. Zakaz płoszenia zwierzyny w przypadku gdy celem nie jest wykonywanie polowania.
Rezultat: Poprawka uniemożliwia myśliwym skuteczne szkolenie i przetestowanie psów myśliwskich i sokolników przed szkoleniem ptaków drapieżnych – działalność, która została uznana przez UNESCO za „niematerialne dziedzictwo kulturowe”.

2. Powołanie przez Ministra Środowiska Łowczego Krajowego i możliwość jego odwołania po wydaniu opinii przez Naczelną Radę Łowiecką.
Rezultat: Poprawka eliminuje samorządność Polskiego Związku Łowieckiego i stanowi bezpośredni atak na demokrację.

3. Nie będzie kar w przypadku utrudniania polowania.
Rezultat: Poprawka pozwala przeciwnikom łowiectwa na prowadzenie skutecznych blokad oraz sabotażu bez ponoszenia jakichkolwiek kar.

4. Zakaz udziału młodzieży w polowaniach do 18 roku życia.
Rezultat: Poprawka eliminuje możliwość przekazywania tradycji z pokolenia na pokolenie.


Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej sprzeciwia się zakazowi udziału dzieci w polowaniach. Udział młodzieży w polowaniach jest powszechny we wszystkich europejskich kulturach łowieckich. Myślistwo jest naturalnym i zdrowym sposobem pozyskania ekologicznego mięsa dla gospodarstwa domowego. Udział młodzieży w polowaniach zapewnia kluczową wiedzę na temat przyrody oraz głębokie zrozumienie idei zarządzania dziką przyrodą, jak również dobrostanem zwierząt. Ma pozytywny wpływ na psychiczny i fizyczny rozwój dzieci.

FACE uważa, że podstawowym prawem rodziców jest edukacja dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami i zwyczajami. W tym kontekście FACE pragnie zwrócić uwagę na Artykuł 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka: „Państwo powinno szanować prawo rodziców do zapewnienia wykształcenia oraz nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi”. Nowa ustawa jest również sprzeczna z wieloma kluczowymi zasadami określonymi w Europejskiej Karcie Łowiectwa i Różnorodności Biologicznej, która została przyjęta przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej w listopadzie 2007 roku.

Zdecydowanie nawołujemy do ponownego rozważenia proponowanych zmian w prawie łowieckim.

Z poważaniem,
/–/ Ludwig Willnegger
Sekretarz Generalny Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej