ODSTRZAŁ DZIKÓW W JAWORZNIE

ODSTRZAŁ DZIKÓW W JAWORZNIE

Działania podjęte w mieście Jaworzno, którego teren jest wyłączony z gospodarki łowieckiej nie były polowaniem. Realizowano odstrzał redukcyjny, w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Jaworzno.

Zgodnie z Art.45.3 Ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 decyzję w sprawie odstrzału redukcyjnego dzikiej zwierzyny na terenach obiektów produkcyjnych i miejsc użyteczności publicznej może podjąć jedynie starosta powiatu. Jest ona podejmowana w ramach decyzji administracyjnej oraz ma charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny. Decyzję wydaję się w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

Odstrzał redukcyjny musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności i warunków bezpieczeństwa dla życia i zdrowia osób postronnych, jak również ich mienia. Pojawiające się przypadki ekspansji zwierząt dzikich na tereny zurbanizowane i ich aklimatyzacja, w tych warunkach wynika ze zjawiska synantropizacji zwierzyny dziko żyjącej.   Jest to skutek różnego rodzaju czynników zewnętrznych między innymi wynikających z rozbudowy infrastruktury w pobliżu terenów leśnych, nieodpowiedzialnego dokarmiania zwierzyny na terenie miast, wzmożonej penetracji terenów leśnych przez osoby nie związane z prowadzeniem gospodarki leśnej i łowieckiej. Zwierzyna migrująca na tereny zamieszkałe przez ludzi stwarza zagrożenie dla mieszkańców osiedli oraz utrudnia funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej. Sama także znajduje się w niebezpieczeństwie. Pomimo wykonywania rocznych planów łowieckich w zakresie odstrzału dzików przez koła łowieckie dzierżawiące obwody w sąsiedztwie miasta Jaworzno, stosowania pasów zaporowych i repelentów odstraszających, ilość dzików przebywających na terenach osiedlowych nie uległa zmniejszeniu, stąd decyzja Prezydenta Miasta Jaworzno o odstrzale redukcyjnym.