POSIEDZENIE KOMISJI HODOWLANEJ NRŁ

POSIEDZENIE KOMISJI HODOWLANEJ NRŁ

W dniu 22 czerwca 2017 r., w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego, odbyło się posiedzenie Komisji Hodowlanej ds. Zwierzyny Grubej NRŁ. Członkowie Komisji obecni podczas posiedzenia podjęli dyskusję nad najbardziej aktualną problematyką związaną z gospodarowaniem gatunkami zwierząt łownych. Jako pierwszy został poruszony temat obecności w Polsce szakala złocistego (Canis aureus). Podczas posiedzenia przedstawiono dwa odmienne podejścia do zagadnienia. Pierwszą propozycją postępowania wobec nowego gatunku drapieżnika w Polsce było potraktowanie go jako gatunku obcego, nieinwazyjnego - zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej - oraz objęcie szakala ochroną gatunkową. Druga propozycja obejmowała wpisanie szakala złocistego na listę gatunków łownych oraz ustalenie optymalnego dla gatunku okresu polowań. Komisja Hodowlana podczas obszernej dyskusji w powyższej tematyce zaproponowała uznanie szakala za gatunek łowny oraz zawnioskowała o objęcie gatunku rocznym okresem ochronnym, który miałby trwać od lipca 2017 r. do 30 lipca 2018 r. Uczestnicy posiedzenia zaproponowali ustalenie okresu polowań na ten gatunek w terminie od 1 sierpnia do końca lutego, z uwzględnieniem, iż na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew  lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy, okres polowań będzie trwał cały rok. Powyższe ustalenia poparte są doniesieniami na temat występowania szakala złocistego oraz doświadczeniami myśliwych z innych krajów europejskich, w których drapieżnik ten występuje od kilkunastu bądź kilkudziesięciu lat.

W dalszej kolejności Komisja skupiła się na kwestii w ostatnim czasie wielokrotnie podnoszonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska – wydłużenie okresu polowań na lochy. W obliczu obecnego w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń oraz szkód łowieckich wyrządzanych przez dzika (Sus scrofa L.) złożono propozycję by znieść okres ochronny na terenie województw mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podlaskiego oraz podkarpackiego a na pozostałym obszarze kraju określić okres polowań na lochy od dnia 15 czerwca do 31 stycznia. 

Ostatnią kwestią poddaną obszernej dyskusji było zagadnienie wydłużenia okresu polowań na jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) oraz daniela (Dama dama). Komisja Hodowlana pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu Głównego PZŁ o wydłużenia okresów polowań w następujący sposób:

Jeleń szlachetny:

  • Łanie – 01.09 – 15.01
  • Cielęta – 01.09 – koniec lutego
  • Byki – 21.08 – koniec lutego

Daniel:

  • Łanie – 01.09 – 15.01
  • Cielęta – 01.09 – koniec lutego
  • Byki – 01.09 – koniec lutego