OPINIA W SPRAWIE WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO ZLOT

OPINIA W SPRAWIE WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO ZLOT

Koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego, podlegają nadzorowi i kontroli statutowych organów Związku. Tego typu kontrole przeprowadzane były od kilku lat także w Wojskowym Kole Łowieckim nr 168 „ZLOT” przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZŁ w Ostrołęce, Główną Komisję Rewizyjną PZŁ, a także ZO PZŁ w Ostrołęce. Kontrole te wykazały rażące naruszenia prawa oraz Statutu PZŁ i dyscypliny organizacyjnej przez organy Koła. Z uwagi na naruszenia, jakie miały miejsce w latach  2010 - 2016 r przeciwko członkom Koła WKŁ nr 168 „ZLOT” będącym w organach koła został skierowany przez Zarząd Okręgowy w Ostrołęce wniosek do Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego w Ostrołęce o pociągnięcie ich do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Niezależnie od powyższego waga naruszeń prawa i Statutu przez organy Koła, czas trwania tego typu działań oraz brak jakichkolwiek działań zmierzających do wyeliminowania naruszeń spowodowały wykluczenie przez Okręgową Radą Łowiecką w Ostrołęce na wniosek Prezydium Rady WKŁ „Zlot” ze Zrzeszenia.

Kontrola Koła przeprowadzona przez Główną Komisję Rewizyjną PZŁ  w  2013 roku za okres od 2010 r. do 10.10.2013 r. stwierdziła m.in.  szereg poważnych nieprawidłowości
w przyjmowaniu do Koła nowych członków. Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 2 i § 37 ust. 2 Statutu PZŁ przed przyjęciem do koła zainteresowany musi złożyć deklarację wpłacić wpisowe i zostać przez Zarząd wysłuchany. Naruszenie chociażby jednego z wymienionych warunków powoduje, że zarząd koła nie ma prawa podjąć uchwały o przyjęciu, a gdyby taka uchwała została podjęta powinna być uchylona. Odpowiedzialność za podjęcie prawidłowej uchwały spoczywa na zarządzie koła. Tymczasem w przypadku tego Koła odnotowano, iż wpisowe uiszczane  było po podjęciu uchwały o przyjęciu, przyjmowane było w wysokości nie obowiązującej w dniu przyjęcia, pobierane  było przez osoby  nieuprawnione, bez pokwitowania i nie  wpłynęło do koła. Wpisowe pobierane było także nie w pieniądzu ale poprzez zaliczenie na poczet wpisowego określonych prac czy w formie rzeczowej. Co prawda przyjmuje się, że istnieje możliwość wpłaty wpisowego w formie rzeczowej czy w formie usług ale musi o tym decydować uchwała Walnego Zgromadzenie Koła określająca sposób postępowania w tego rodzaju przypadkach. Tymczasem wpisowe zaliczane było jedynie na podstawie pisemnych oświadczeń samych zainteresowanych o wykonaniu określonych prac, dostarczane zarządowi ze znacznym opóźnieniem, bez odbioru i wyceny tych prac.

W kole brak było właściwie prowadzonej dokumentacji związanej z organizacją polowań zbiorowych. Liczba polowań zbiorowych ujętych w planach polowań nie pokrywała się z liczbą protokołów z polowań zbiorowych. Brak było podczas kontroli możliwości stwierdzenia ilości wykonanych polowań z uwagi na niewłaściwie prowadzoną dokumentację, co stanowiło naruszenie §42 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Liczne były także nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji związanej
z szacowaniem szkód polegające na przekraczaniu terminów wypłat odszkodowań np. o ok. 4 miesiące. W części protokołów z szacowania szkód brak było podpisów osób szacujących oraz poszkodowanych, co stanowiło naruszenie §2 ust. 5 oraz §6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych.

WKŁ nr 168 „Zlot” prowadziło jedną książkę ewidencji pobytu w łowisku dla dwóch obwodów łowieckich, a mianowicie nr 194 i 183, jak również wydawanie odstrzałów dla tych dwóch obwodów na jednym druku co stanowi naruszenie §22 ust. 2 oraz ust. 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Kolejna kontrola Koła, przeprowadzona w dniu 7.08.2016 roku za okres  od 2014 do 30.06.2016r. przez Okręgową Komisję Rewizyjną, ponownie  wykazała  utrzymujący się stan nieprawidłowości wykazany w kontroli z 2013 r.  Dokumentację do kontroli dostarczono niekompletną co stanowiło  naruszenie  przepisów określonych § 34 pkt 8 Statutu PZŁ.

Ta kontrola również wykazała nieprawidłowości w przyjmowaniu członków do Koła. Uchwały o przyjęciu członków były z dnia 1.05.2015r. (od nr 8/ZK/MM/2015/2016 do
nr 14/ZK/MM/2015/2016) co stanowi naruszenie § 37 pkt 2 Statutu PZŁ, co nie było spójne
z posiedzeniem zarządu koła.

W ustaleniach z kontroli z dn.7.08.2016r. stwierdzono, że Zarząd Koła  nie rozpatrywał wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli przez nią przeprowadzonej i nie podejmował działań naprawczych, co stanowi naruszenie Statutu PZŁ.

Ponownie stwierdzono naruszenie przepisów § 21 ust. 2, § 23 ust 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.05.2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz. Upoważnienia w Kole Łowieckim WKŁ Nr 168 ZLOT nie były traktowane jako druki ścisłego zarachowania, brak było kolejnej numeracji. Były wystawiane jednocześnie dla obydwu obwodów łowieckich również bez określania daty ważności.

Ponadto prowadzona była jedna książka ewidencji na polowaniu indywidualnym. Stwierdzono brak książki dla obw.183 i 194 za rok gospodarczy 2015/2016

Podczas kontroli dot. gospodarki łowieckiej przeprowadzonej w dniu 5.02.2014r. przez przedstawiciela  Okręgowej Rady Łowieckiej w Ciechanowie oraz Nadleśnictwo Płońsk
i Starostwo Powiatowe w Płońsku  WKŁ Nr 168 ZLOT nie dostarczało dokumentacji do kontroli.

Kolejna kontrola przeprowadzona przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZŁ w Ostrołęce
w dniach  21.12.2016r. oraz 4.01.2017 r. za okres od 01.04.2016 r. do 31.12.2016r wykazała m.in.:

- ponowne  nieprawidłowości w wydawaniu upoważnień do wykonywania polowania, numeracja jest prowadzona nieprawidłowo, dublowane są numery upoważnień. 

- ponowne niewłaściwie sporządzaną dokumentacje z polowań zbiorowych w zakresie sprawozdań z polowań zbiorowych.

- ponownie niewłaściwe prowadzenie książki ewidencji dla obwodów 194 i 183, np. brak wpisu o pozyskaniu jelenia byka przez myśliwego z dn. 16.09.2016r. w obw. 183, który został przekazany do punktu skupu.

- dublowanie dokumentów finansowych. Mimo wystawionych faktur gotówkowych sporządzano dokumenty KW. Rachunki na zakup towarów wystawiane były przez skarbnika koła, a nie przez sprzedającego.

- w dniu 1.09.2016r. sporządzono umowę o dzieło  na wykonanie 5 ambon krytych i dwóch wolnostojących. Brak jest protokołu odbioru robót zaś Skarbnik Koła wypłacił za 3 ambony po 900 zł co wskazuje na nie wykonanie dzieła określonego w w/w umowie.

Wcześniejsza  kontrola finansowa w Kole prowadzona już w 2011 r. przez Okręgową Radę Łowiecką w Warszawie (w tym czasie Wojskowe Koło Łowieckie „Zlot” należało do okręgu warszawskiego PZŁ) także wykazywały nieprawidłowości. W wyniku tej kontroli stwierdzono, że dokumentacja rachunkowo-księgowa w Wojskowym Kole Łowieckim nr168 „ZLOT” nie istnieje.

Przytoczone powyżej nieprawidłowości oraz uporczywy brak działań naprawczych do których zobowiązane było WKŁ nr 168 „Zlot” po kolejnych kontrolach, a także brak jakichkolwiek przesłanek, że organy Koło w przyszłości przestrzegać będą obowiązującego prawa, Statutu PZŁ czy uchwał organów Zrzeszenia oraz dyscypliny organizacyjnej  w pełni uzasadniały decyzje o niewydzierżawieniu obwodów łowieckich takiemu Kołu.

Już w 2014 roku Starosta Płoński w piśmie z dnia 22 stycznia 2014 roku, zn. spr. RŚ.6150.1.2014, zwracał się do Polskiego Związku Łowieckiego z prośbą o ingerencję
w sprawie nieetycznego funkcjonowania WKŁ nr 168 „Zlot” w związku z licznymi skargami rolników. Jak wskazywał Starosta wszelkie próby kontaktu telefonicznego oraz wysyłanie pism przez Starostę do Koła o pilne działania nie przyniosły żadnych rezultatów.

W związku z powyższym  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
w Ostrołęce skierował wniosek o dzierżawę  obwodu numer 183 dla KŁ „Kamionka” w Ostrowie Mazowieckiej,  a na obwód numer 194 dla KŁ „Dzik” w Makowie Mazowieckim. Natomiast Zarząd Okręgowy PZŁ w Ciechanowie skierował wniosek o dzierżawę obwodu numer 249 dla Koła Łowieckiego „Luszyn” w Warszawie. Umowy dzierżawy zostały podpisane z kołami łowieckimi wskazanymi przez Polski Związek Łowiecki.

Na marginesie należy podkreślić, że podania WKŁ nr 168 „Zlot” o wydzierżawienie obwodów łowieckich 183,194 oraz 249 nie zostały podpisane przez żadnego członka Koła, stąd wnioskowanie o wydzierżawienie tych obwodów dla WKŁ nr 168 „Zlot” byłoby, pomijając powyższe argumenty, nieuzasadnione.