WIOSENNE POSIEDZENIE NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

WIOSENNE POSIEDZENIE NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

W dniu 25 kwietnia odbyło się VII w tej kadencji posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckie. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami organów Polskiego Związku Łowieckiego, opinią biegłego rewidenta, wnioskami Głównej Komisji Rewizyjnej, Rada zatwierdziła sprawozdanie i bilans oraz udzieliła Zarządowi Głównemu absolutorium za całokształt działalności w roku 2016. Naczelna Rada Łowiecka zatwierdziła także przedstawiony przez Zarząd Główny preliminarz budżetowy Polskiego Zawiązku Łowieckiego na rok 2017. Ponadto przyjęto sprawozdanie Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, Kapituły Odznaczeń Łowieckich. W sprawach organizacyjnych, Naczelna Rada Łowiecka dokonała uzupełnienia składów osobowych Zarządu Głównego i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Na miejsce zmarłego członka Zarządu Głównego  prof. Zygmunta Jasińskiego wybrano prof. Wandę Olech. Pani Profesor jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego, a także wieloletnim pracownikiem i Dziekanem Wydziału Nauk o Zwierzętach w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ponadto jest przewodniczącą Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Po rezygnacji z funkcji Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego przez Tadeusza Andrzejczaka, na to stanowisko wybrano Roberta Bałdysa. Nowo wybrany Główny Rzecznik Dyscyplinarny jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Ponadto ukończył Wyższą Szkołę Policji oraz Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Przez szereg lat pełnił kierownicze stanowiska  w Policji, w tym: Dyrektora Biura Kontroli Komendy Głównej Policji  oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji. Obecnie jest wykładowcą akademickim m.in. z dziedziny: kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, nauk administracyjnych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Od ponad roku pełnił funkcję z-cy prezesa GSŁ. Jest znawcą trofeistyki i mistrzem strzelectwa myśliwskiego. Naczelna Rada Łowiecka na swoim posiedzeniu podjęła również uchwałę dotyczącą podjęcia działań mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku polskiego modelu łowiectwa oraz kultywowania wielowiekowych tradycji i kultury łowieckiej. Podjęto również uchwałę o przyjęciu kodeksu sokolniczego, który stanowi podstawy etycznego postępowania z ptakami drapieżnymi. Ponadto Naczelna Rada Łowiecka rozpatrywała odwołania od uchwał okręgowych rad łowieckich.