Jak zostać myśliwym

Przyjęcie kandydata na członka polskiego związku łowieckiego członkostwo w zrzeszeniu reguluje statut polskiego związku łowieckiego

Członkostwo w Zrzeszeniu reguluje Statut Polskiego Związku Łowieckiego

Po zakończeniu wszystkich części egzaminu z wynikiem pozytywnym osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe (kwota wpisowego regulowana jest uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej) zarządowi okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania (w przypadku cudzoziemca zarządowi okręgowemu wybranemu przez siebie). Po spełnieniu w/w warunków osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia z dniem podjęcia uchwały przez właściwy zarząd okręgowy staje się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

Członkami Zrzeszenia są:

Osoby fizyczne – będące członkami kół łowieckich lub niezrzeszone w kołach łowieckich.

Osoby prawne.